Umowa sprzedaży nieruchomości gruntowej działki zabudowanej i niezabudowanej  

Dokumenty wspólne dla działki zabudowanej i niezabudowanej:

 • numer księgi wieczystej;
  numer działki;
 • podstawa nabycia nieruchomości [np. akt notarialny (np. umowa sprzedaży, umowa darowizny, umowa zamiany), postanowienie sądu, akt poświadczenia dziedziczenia];
 • wypis z rejestru gruntów i
 • wyrys z mapy ewidencyjnej (wydane przez Starostwo Powiatowe);
 • jeśli działka jest zabudowana – świadectwo charakterystyki energetycznej budynku;
 • zaświadczenie o tym, czy działka jest zalesiona lub przeznaczona do zalesienia (wydane przez Starostwo Powiatowe);
 • zaświadczenie o rewitalizacji (wydane przez Urząd Gminy/Miasta);
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczący sprzedawanej działki lub zaświadczenie o tym, że dla tego terenu aktualnie plan nie obowiązuje LUB jeżeli została wydana ostateczna decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
 • dowody osobiste stron;
  jeżeli zakup jest finansowany częściowo ze środków pochodzących z kredytu:
 • umowa kredytowa oraz oświadczenie o ustanowieniu hipoteki;
  w wypadkach, kiedy sprzedający nabył nieruchomość darowizną (po 01.01.2007 r.) lub w drodze spadku (bez względu na termin) wymagane jest okazanie
 • zaświadczenie z urzędu skarbowego, z którego będzie wynikać zgoda na zbycie (podstawa prawna: art. 19 ust. 6 Ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn);
  dokumenty dla działki zabudowanej:
 • zaświadczenie z urzędu gminy o braku zameldowanych osób;
  wypis z kartoteki lokali;
  pozwolenie na użytkowanie;
  dokumenty dodatkowe:
 • decyzja zatwierdzająca podział geodezyjny (wydana przez urząd gminy/miasta), gdy działka powstała w wyniku podziału geodezyjnego, który dotychczas nie został ujawniony w księdze wieczystej (z pieczątką, że decyzja jest ostateczna);
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania
  przestrzennego dotyczący sprzedawanej działki lub zaświadczenie o tym, że dla
  tego terenu aktualnie plan nie obowiązuje.

Dane:

 • dane osobowe: imiona, nazwiska, imiona rodziców, numery PESEL, adresy zamieszkania, serie i numery dowodów osobistych;
 • cena (wartość rynkowa);
 • termin i warunki przekazania;
 • stan cywilny stron czynności


Kancelaria Notarialna
Zofia Łazik

ul. Czaszkowska 1/K
62-800 Kalisz

tel. 882-084-728

kancelaria@notariusz-kalisz.pl

Kancelaria czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:30 do 16:30.

Istnieje możliwość indywidualnego umówienia czynności w innych godzinach, w sobotę oraz inne dni.